Samen investeren in welvaart en welzijn

Nieuwe uitgifte van coöperatieve E-aandelen

Wat doet Cera?

Zo’n 400.000 vennoten investeren samen met Cera in onze samenleving en bouwen mee aan een sterke coöperatie. De coöperatieve waarden van Cera, samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, zijn al 125 jaar de basis van haar ondernemerschap.

Door de kracht van de coöperatie creëert Cera economische en maatschappelijke meerwaarde op volgende vlakken:

  • Cera zorgt voor sterke fundamenten van KBC Groep 
  • Cera realiseert positieve impact in onze samenleving 
  • Cera biedt aan haar vennoten unieke kortingen op producten en diensten

Wil jij mee bouwen aan onze coöperatie? Teken dan nu in op een of meerdere pakketten E-aandelen.

Zo kan je intekenen:

Vanaf de start van de uitgifte op 11 juni 2018 verloopt de intekening:

  • via de loketten van KBC, KBC Brussels of CBC (maak hiervoor een afspraak in het kantoor) of via KBC Live (bankkantoor op afstand, telefonisch 078/152 153 of via chat van 8 tot 22 uur, zaterdag van 9 tot 17 uur, https://www.kbc.be/particulieren/nl/contact/kbc-live.html)
  • via de online toepassingen KBC Touch of KBC Mobile:
   

Bij intekening via KBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan papier kan verstrekt worden.

Voor welk bedrag kan ik intekenen?

  • Intekenen gebeurt met een of meerdere pakketten van 25 E-aandelen, en dit met inachtame van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen (of 5000 euro).
  • Je betaalt geen instapkosten.
  • De nominale waarde per aandeel is 50 euro. Je kunt enkel intekenen per pakket van 25 E-aandelen. Ieder pakket vertegenwoordigt dus een nominale waarde van 1250 euro.  

 

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is uw persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus.
Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten ... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. U kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. U kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340).

Klachten en toepasselijk recht

In geval van klachten kan de kandidaat-intekenaar zich wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.coop of via www.cera.coop > contact. Daarnaast kan men zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, telefoon 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Rendement van de E-aandelen

Welke financiële opbrengst kan ik verwachten?

De financiële opbrengst op een investering in E-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. Elk jaar doet de statutair zaakvoerder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6%. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vindt u in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.  

Evolutie van het coöperatieve dividend over het betrokken boekjaar*  

  2017  2016  2015  2014 
Dividend**  3,00%  2,5%  2,5%  2,5% 

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.

** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. Hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Deze kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.  

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Bij latere uittreding met uw E-aandelen hebt u recht op terugbetaling van maximaal de nominale waarde van 50 euro per aandeel. U betaalt geen uitstapkosten bij uittreding. Indien u met uw E-aandelen wilt uittreden, kan dit gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni). In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire zaakvoerder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. Hij mag de uittreding niet weigeren uit speculatieve of willekeurige overwegingen.

E-aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, noch onder levenden, noch bij overlijden.